DVOJKA OTEVŘENÁ A TRANSPARENTNÍ

/Garant : Otto Schwarz/

 

Obec pro občana – aktivní občan mění obec. Volbami to nekončí a participace není populismus. Vrátíme pojmu samospráva jeho smysl.

      

Zvýšíme informovanost občanů o rozhodovacích procesech v orgánech samosprávy.                

Jak:

 • Budeme zveřejňovat podrobné zápisy z jednání Rady městské části, včetně důvodových zpráv a jmenovitého hlasování členů rady k jednotlivým usnesením (při respektování zákona o ochraně osobních údajů).
 • V  zápisech z jednání zastupitelstva zveřejníme i důvodové zprávy k jednotlivým usnesením (při respektování Zákona o ochraně osobních údajů).
 • Při obsazování komisí a výborů budeme preferovat především odbornost či zkušenost s danou problematikou, oslovíme případně i nestraníky.
 • Zajistíme online stream ze zasedání zastupitelstva Prahy 2.
 • Budeme vydávat moderní a atraktivní Noviny Prahy 2, které budou mít i uživatelsky přívětivou on-line mutaci.
 • Zmodernizujeme webovou stránku MČ Praha 2 a zprovozníme její mobilní verzi dle aktuálních standardů.
 • Vytvoříme  systém ambasadorů/rek pro jednotlivé části MČ Praha 2 (Vinohrady, Nové Město, Vyšehrad a Nusle). Pověřený člen zastupitelstva bude komunikovat potřeby svěřené oblasti do zastupitelstva a opačným směrem k občanům. Zvážíme i vybudování komunitních center v místě jako živých „buněk“ pro setkávání pověřeného zastupitele s občany.

 

Navýšíme objem finančních prostředků na granty a dotace, zavedeme participativní rozpočet.

Jak:

 • V rámci grantové a dotační politiky podpoříme zejména aktivity místních občanů, spolků a sdružení.
 • Podporovat chceme především dlouhodobé projekty, které se osvědčily, ale i nové neotřelé nápady.
 • Zavedeme participativní rozpočtování s účastí občanů při rozhodování o využití části finančních prostředků získaných z privatizace obecního bytového fondu.

 

Při zadávaní veřejných zakázek vytvoříme transparentní podmínky k podání kvalitní nabídky co největšímu počtu uchazečů.

Jak :

 • K podání nabídky na veřejnou zakázku přímo oslovíme vždy minimálně pět firem, se kterými měla městská část v minulosti pozitivní zkušenost z hlediska kvality odvedené práce.
 • Budeme současně nad rámec zákona zveřejňovat oznámení o zadávacím řízení i u zakázek malého rozsahu na Profilu zadavatele a webu Úřadu městské části.
 • Prodloužíme termín od zveřejnění výzvy k podání nabídky do uzávěrky podání na minimálně 15 dní, abychom umožnili účast v soutěži o zakázku většímu počtu uchazečů.
 • Budeme využívat  e-aukcí u zakázek nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu, aby se omezila možnost kartelové dohody mezi uchazeči.
 • Zvážíme možnost zrušení výběrového řízení vždy v těch případech, kdy se přihlásí nebo po vyřazení ostatních nabídek zůstane v soutěži o veřejnou zakázku pouze jeden uchazeč.